new

เที่ยวปราสาทหินไทย

ปราสาทหิน วัดสระกำแพงใหญ่ ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุด ของจังหวัดศรีสะเกษ

เมษายน 15, 2016 // 0 Comments

ชื่อ  ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ (ปราสาทศรีพฤทเธศวร ) สถาปัตยกรรมขอมแบบ      บาปวน สร้าง สมัย พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเทวาลัย    บูชา พระศิวะ … ตามความเชื่อ ของศาสนา ฮินดู  ลัทธิไศวะนิกาย   [...]